سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت :استان بوشهر با این شرایط از نظر قضایی وضعیتی خاص دارا می باشد و حوزه های قضایی که دچار کمبود نیروهای قضایی و اداری است می بایست تکمیل گردند و از نظر امکانات فیزیکی یک سری مشکلات وجود دارد که نیازمند ساخت و توسعه در د