کدام گزینه در تعریف شهروند درادبیات ایران درست است ؟

الف(شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد واز حقوق متعلق به آن برخوردار شود
۲۹% (۲ نظرسنجی)
ب(شهروند کسی است که از حقوق بنیادین برخوردار باشد
۵۷% (۴ نظرسنجی)
ج(شهروند کسی است که فقط مورد حمایت دولت یا حکومت قرارمی گیرد
۱۴% (۱ نظرسنجی)
د(شهروند کسی است که فقط از آزادی بیان مذهب-عقیده و... برخوردار باشدوتکلیفی ندارد
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۷