سازمان بسیج حقوق دانان بوشهر
برگزاری آموزش همگانی حقوق در مساجد بوشهر
آموزش همگانی حقوق با اولویت آسیب های اجتماعی
سازمان بسیج حقوق دانان بوشهر
برگزاری دوره حقوقدان تراز انقلاب
کارگاه تخصصی حقوقدان تراز انقلاب سه جلسه با حضور اساتید حقوقی در دانشگاه آزاد برگزارگردید.
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
دیدار با مدیرکل محترم دادگستری استان بوشهر
تعامل و همکاری با اداره کل دادگستری استان بوشهر

اخبار

۲۰۱۸/۱۰/۲۷ - ۱۲:۲۸
سازمان بسیج حقوق دانان بوشهر
آموزش همگانی حقوق با اولویت آسیب های اجتماعی
۲۰۱۸/۱۰/۲۷ - ۱۲:۱۴
سازمان بسیج حقوق دانان بوشهر
کارگاه تخصصی حقوقدان تراز انقلاب سه جلسه با حضور اساتید حقوقی در دانشگاه آزاد برگزارگردید.
۲۰۱۸/۰۶/۱۵ - ۱۸:۱۷
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۲۰۱۸/۰۶/۱۵ - ۱۸:۱۰
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۲۰۱۸/۰۶/۰۸ - ۰۵:۱۰
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۲۰۱۸/۰۵/۲۲ - ۱۱:۴۸
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
تعامل و همکاری با اداره کل دادگستری استان بوشهر
۲۰۱۸/۰۵/۲۲ - ۱۱:۳۳
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
۲۰۱۸/۰۵/۲۲ - ۱۰:۵۹
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۲۰%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۳%
تمام آرا: ۲۰۴